HEERLEN GEBROOKERBOS

De Dobbeltuin

“Here, read this,” said Jos Reinders. I received the brochure ‘Your initiative does not match our framework. And what should we do now?’ A guide from the Province of Limburg, VKKL, Synthesis and the Municipality of Peel en Maas, with questions for and by residents’ initiatives, in terms of involvement, support and accountability. And about laws and regulations, of course. “That is bothering us in Gebrookerbos, too”, he said.

Jos Reinders is the brooker for residents’ initiatives and institutions for the Heerlen-North area. He supports citizens in making their dreams and ideas come true. As with the Dobbeltuin above or one of the other 60 (!) initiatives that citizens have presented to the project team Gebrookerbos. Since 2014, half of these have been realized by the residents, with the support of the brooker and account managers of the Municipality of Heerlen (see below).

Droomplein de Wieer

The brooker also has the task to share knowledge and experiences about Gebrookerbos, or to bring examples from outside to Heerlen. The third task is so-called engagement marketing: making connections, setting up sustainable collaborations and transferring ‘sparks of inspiration’.

Gebrookerbos is much more than a collective term for an dynamic area. It is a specific method of challenging and activating citizens. The method will be investigated in the period 2016 to 2020 by Neimed, Limburg’s knowledge hub for demographic change. The aim is to gain insight into the effectiveness and applicability of the method, which may be important for other shrinking regions.

In addition to the brooker Jos Reinders, the method consists of a website and Facebook page, a Gebrookerbos Academy for initiators, a Gebrookerbos Fund and a team of account managers.

Vergetengroenten-tuin

The Municipality of Heerlen has chosen to work with account managers, i.e. civil servants from various departments, who are linked on a 1:1 basis to a citizens’ initiative. The account managers are the person to contact for the initiators and they are responsible for brief lines of communication. They facilitate the initiators in all aspects of municipal practice, such as permits and contracts.

Every initiative is different and requires customized support to realization. Therefore, no standard procedure is used. “If solution A doesn’t work, we have 25 letters left,” Jos tells me while he’s tinkling the metal letterbox. It makes me quite happy.

Something that also makes me happy – all those residents’ initiatives came about without a big promotion campaign. Just take your idea to Jos and together figure out how to do it. Just how easy can you get it? I had a peek at the Forgotten Vegetable Garden (Vergetengroenten-tuin), an initiative of volunteers of the Soek Kringloop on a neglected piece of land. Now a rich vegetable garden with chickens and ducks against the snails. “A nice bunch of people do this” Jos said with a wink.

You may find the Gebrookerbos walking and cycling guide (NL) hier, it is really worth a visit.

 

HEERLEN GEBROOKERBOS

De Dobbeltuin

“Hier, dit moet je eens lezen” zei Jos Reinders. Ik kreeg de folder Uw initiatief past niet in ons kader! En wat doen we nu? toegestopt. Een wegwijzer van de Provincie Limburg, VKKL, Synthese en Gemeente Peel en Maas, met vragen voor en door inwonersinitiatieven, als het gaat om betrokkenheid, draagvlak en verantwoording. En over wet- en regelgeving natuurlijk. “Hebben we ook last van bij Gebrookerbos” vond hij.

Jos Reinders is de brooker voor inwonerinitiatieven en instanties voor het gebied Heerlen-Noord. Hij ondersteunt burgers bij het realiseren van hun dromen en ideeën. Zoals bij de Dobbeltuin hierboven of een van de andere 60 (!) initiatieven die burgers voorgelegd hebben aan het projectteam Gebrookerbos. Sinds 2014 is daarvan de helft gerealiseerd door de inwoners, met ondersteuning van de brooker en accountmanagers van de Gemeente Heerlen (zie hieronder).

Droomplein de Wieer

De brooker heeft daarnaast de taak om kennis en ervaringen over Gebrookerbos te delen, dan wel voorbeelden van buiten naar Heerlen te halen. Als derde taak voert hij zogeheten engagement marketing uit: verbindingen leggen, duurzame samenwerkingen opzetten en ‘vonkjes’ overbrengen.

Gebrookerbos is dan veel meer dan een verzamelterm voor een energiek gebied. Het is een specifieke methode om burgers uit te dagen en te activeren. De methode wordt in de periode 2016 tot 2020 onderzocht door Neimed, Limburgs kennisknooppunt voor demografisch omdenken. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit en overdraagbaarheid van de methode, wat van belang kan zijn voor andere krimpregio’s.

De methode bestaat naast de brooker Jos Reinders uit een website en Facebook pagina, een Gebrookerbos Academie voor initiatiefnemers, een Gebrookerbos Fonds en een team accountmanagers.

Vergetengroenten-tuin

Want de gemeente Heerlen heeft ervoor gekozen om te werken met accountmanagers, dat zijn ambtenaren van diverse afdelingen, die 1 op 1 gekoppeld worden aan een burgerinitiatief. De accountmanagers zijn het aanspreekpunt voor de initiatiefnemers en staan voor korte lijntjes. Zij faciliteren de initiatiefnemers in alles wat op gemeentelijk vlak ligt, zoals vergunningen en contracten.

Elk initiatief is anders en vraagt maatwerk in de ondersteuning en weg naar realisatie. Daarom wordt er geen standaard procedure gebruikt. “Als oplossing A niet werkt, hebben we nog 25 letters over”, zegt Jos tegen mij, terwijl hij de metalen letterbos laat rinkelen. Ik word er wel blij van.

Waar ik ook blij van word – al die inwonerinitiatieven zijn er gekomen zonder een grote promotie campagne. Gewoon met je idee naar Jos gaan en samen bekijken hoe het gedaan kan worden. Hoe eenvoudig kan een mens het krijgen? Ik mocht nog even gluren bij de Vergetengroenten-tuin, een initiatief van vrijwilligers van de Soek Kringloop op een verwaarloosd stukje grond. Nu een volle groententuin met kippen en fleseenden tegen de slakken. “Een fijn stel mensen doen dit” zei Jos met een knipoog.

De Gebrookerbos wandel- en fietsgids staat hier, echt de moeite van een bezoekje waard.