ALGEMENE VOORWAARDEN MARK VERHIJDE ADVIES EN PROJECTEN B.V.

VERSIE 1 AUGUSTUS 2018, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL (klik hier voor de pdf)

 

1 Identiteit Ondernemer

Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.

Handelend onder de naam: Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.

Vestigings- & bezoekadres: G. Westenbergstraat 8 te (7415 CP) Deventer

Telefoonnummer: +31 6 52 65 30 05

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur

E-mail: mark.verhijde@gmail.com (e-mails worden in de meeste gevallen ook buiten kantoortijden beantwoord)

KvK-nummer: 71426833

Btw-identificatienummer: NL858711424B01

 

2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Mark Verhijde Advies en Projecten B.V., verder te noemen “Ondernemer”, zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten aan een (rechts)persoon, verder te noemen “Opdrachtgever”.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van Ondernemer en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Ondernemer van de hand gewezen.
 4. Ondernemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na kennisgeving van de wijzigingen door Ondernemer haar bezwaren niet schriftelijk bij Ondernemer heeft gemeld.
 5. Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt daaronder mede “per e-mail” verstaan.
 7. Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

3 Definities

Detachering betekent de Overeenkomst waarbij Ondernemer een natuurlijk persoon ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten;

Dienstverlening betekent de diensten aangeboden door Ondernemer, zoals Detachering;

Gedetacheerde betekent de natuurlijk persoon die door Ondernemer in het kader van de Detachering aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;

Ondernemer betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.;

Opdrachtgever betekent iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met Ondernemer is aangegaan althans hiertoe voornemens is;

Overeenkomst betekent de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ondernemer waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienstverlening, Ondernemer werkzaamheden zal verrichten voor Opdrachtgever.

 

4 Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Ondernemer zijn vrijblijvend en kunnen door Ondernemer te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.
 2. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ondernemer komt tot stand hetzij door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Ondernemer aan Opdrachtgever toegezonden offerte hetzij door het ondertekenen en retourneren door Opdrachtgever van de door Ondernemer aan Opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging.
 3. Indien sprake is van Detachering, dan strekt de Detachering tot de terbeschikkingstelling door Ondernemer van Gedetacheerde aan Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
 4. Partijen komen de duur, het tarief en nadere voorwaarden in de Overeenkomst overeen en, ingeval van Detachering, de noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde.

 

5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor de correcte en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever draagt zorg voor adequaat systeembeheer, dat wil zeggen dat het systeem goed en veilig werkt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde gegevens. Op verzoek van Opdrachtgever zal Ondernemer ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever na uitvoering van de Overeenkomst retourneren.
 2. Ondernemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren. Ondernemer heeft het recht de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.
 3. In geval van Detachering, zal Ondernemer zich inspannen een Gedetacheerde in te zetten die de werkzaamheden zo goed mogelijk zal uitoefenen. Ondernemer heeft het recht de Gedetacheerde tijdens de Overeenkomst te wijzigen.
 4. In geval van Detachering, houdt Gedetacheerde het aantal door hem gewerkte (over)uren bij in het urenregistratiesysteem van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet beschikt over een urenregistratiesysteem, houdt Gedetacheerde het aantal door hem gewerkte (over)uren bij in het urenregistratiesysteem van Ondernemer. Bij andere Dienstverlening dan Detachering, houdt Ondernemer de gewerkte (over)uren bij in het urenregistratiesysteem van Ondernemer.
 5. Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als fatale termijn.
 6. Alle verplichtingen aan de zijde van Ondernemer jegens Opdrachtgever hebben te gelden als een inspanningsverplichting. Ondernemer kan het resultaat van de door haar uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.

 

6 Prijs en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Ondernemer een vergoeding verschuldigd welke is gebaseerd op de werkelijk door Ondernemer bestede tijd vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief. Daarnaast is Ondernemer gerechtigd door haar tijdens de uitvoering van Overeenkomst gemaakte onkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen. De urenregistratie van Ondernemer is dwingend bewijs van de door Ondernemer bestede en gefactureerde tijd, tegenbewijs door Opdrachtgever is niet mogelijk. Een afschrift van de geregistreerde uren worden door Ondernemer aan de betreffende factuur gehecht.
 2. In geval van Detachering, behoudt Ondernemer zich het recht voor om iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit een eventueel van toepassing zijnde cao dan wel volgend uit de cao binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is dan wel volgend uit de bij arbeidsovereenkomst met Gedetacheerde overeengekomen arbeidsvoorwaarden, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Voorts behoudt Ondernemer zich het recht voor om de tarieven te verhogen indien sprake is van gewijzigde wetgeving of pensioenverplichtingen en/of sociale lasten.
 3. Opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. Opdrachtgever kan zich met betrekking tot de verplichting tot betaling van de factuur niet op opschorting beroepen. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, welke geldt als een fatale termijn. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente en vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt, met een minimum van € 200,00.
 4. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten tot de door Ondernemer verlangde zekerheid door Opdrachtgever is gegeven.

 

7 Klachten

 1. Opdrachtgever dient de verrichte werkzaamheden en van Ondernemer ontvangen stukken c.q. prestaties direct op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, schriftelijk aan Ondernemer kenbaar te maken. Daarna kan Opdrachtgever er geen beroep meer op doen dat de prestaties van Ondernemer een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst opleveren en vervallen daarmee haar rechten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 2. Het zonder protest behouden of betalen van facturen betekent dat Opdrachtgever instemt met de verrichte werkzaamheden en het gefactureerde bedrag, waaronder wordt begrepen de in rekening gebrachte tijdbesteding, tarieven en onkosten.
 3. Indien Opdrachtgever een klacht tijdig kenbaar heeft gemaakt, zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, treden Ondernemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

8 Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever en Ondernemer een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, eindigt deze van rechtswege en is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever niet mogelijk. Indien Opdrachtgever en Ondernemer een Overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Ondernemer heeft zonder opgave van redenen het recht een Overeenkomst schriftelijk (tussentijds) op te zeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. De Overeenkomst kan door Ondernemer met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden, indien Opdrachtgever één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, onverminderd het recht van Ondernemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
 3. De Overeenkomst kan voorts door Ondernemer met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever worden ontbonden indien:
  • Opdrachtgever faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
  • Op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever wordt gelegd;
  • Opdrachtgever komt te overlijden;
  • Opdrachtgever wordt ontbonden;
  • Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
  • Na het sluiten van de Overeenkomst aan Ondernemer andere omstandigheden ter kennis komen die Ondernemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

een en ander onverminderd het recht van Ondernemer om van Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

 

9 Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Ondernemer is sprake, indien Ondernemer wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Ondernemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Ondernemer zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Ondernemer is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) oorlog, (vii) werkbezetting, (viii) staking, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Ondernemer om wat voor reden dan ook.
 2. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Ondernemer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Ondernemer als Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden.

 

10 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van Ondernemer op al hetgeen Ondernemer in de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen en modellen, blijven berusten bij Ondernemer en mogen door Opdrachtgever slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van Ondernemer aan Ondernemer geretourneerd.
 2. Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij Ondernemer. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Opdrachtgever komen te rusten, draagt Opdrachtgever deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Ondernemer en zal Opdrachtgever indien nodig haar medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent zij voorts bij voorbaat een volmacht waarmee Ondernemer al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij Ondernemer komen te rusten. Opdrachtgever doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de wederpartij blijven berusten.
 3. Indien Ondernemer aan Opdrachtgever een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik.
 4. Bij overtreding van het in de leden 1 en 2 bepaalde zal Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,00 aan Ondernemer verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Ondernemer tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Partijen wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek

 

11 Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Ondernemer en/of haar ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in lid 1 geen standhouden, dan is de vergoeding daarvan beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag van de Overeenkomst (exclusief btw) waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans tot dat deel van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer in voorkomend geval uitbetaalt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Ondernemer komt.
 3. Opdrachtgever zal Ondernemer op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Ondernemer ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

 

12 Overname personeel

 1. Het is Opdrachtgever verboden om tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging daarvan werknemer(s) van Ondernemer en van de aan haar gelieerde vennootschappen in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten, tenzij Ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming aan Opdrachtgever heeft verleend. Aan deze toestemming kan Ondernemer voorwaarden verbinden.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,00 aan Ondernemer verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Ondernemer tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Partijen wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

13 Bescherming voor gevaren

 1. Opdrachtgever dient te allen tijde te voldoen aan hetgeen in artikel 658 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek is bepaald. Opdrachtgever is jegens de Gedetacheerde aansprakelijk voor schade die de Gedetacheerde lijdt tijdens de uitoefening van diens werkzaamheden. Opdrachtgever zal Ondernemer op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken ter zake van Gedetacheerde.
 2. In het geval Ondernemer door Gedetacheerde aansprakelijk is gesteld voor schade waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, en Ondernemer in dat kader schadevergoeding heeft betaald, dan heeft zij voor het gehele bedrag (alsmede de gemaakte kosten) een recht van regres op Opdrachtgever.

 

14 Goed opdrachtgeverschap

 1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Gedetacheerde bij de uitoefening van toezicht alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen werknemers gehouden is.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan Gedetacheerde werkzaamheden te laten verrichten onder toezicht c.q. leiding van een derde ten behoeve van deze derde. Dit is evenmin toegestaan als deze derde behoort tot een groep waarvan Opdrachtgever deel uitmaakt, zoals bedoeld in de artikelen 24a en 24b van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
 3. Opdrachtgever is gehouden Gedetacheerde de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten. Een afwijking daarop dient schriftelijk tussen Ondernemer en Opdrachtgever te worden overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan Gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer.

 

15 Privacy

 1. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming door Ondernemer of Opdrachtgever worden verwerkt, komen Ondernemer en Opdrachtgever schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor de aan Ondernemer opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Ondernemer bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

 

16 Rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtgever kan vorderingen op Ondernemer, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Ondernemer enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

 

17 Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Ondernemer vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

 

18 Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Ondernemer in ieder geval één jaar na de dag waarop de verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan Opdrachtgever is gefactureerd, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Opdrachtgever en Ondernemer mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden van Mark Verhijde Advies en Projecten B.V. ? Neem dan gerust contact op: Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.  Email: info@markverhijde.nl  Telefoon: +31 652 653 005