De Goede Buur gemeente Landerd

In 10 stappen betere burgerparticipatie

Burgerparticipatie in Landerd

In deze blog vindt u de samenvatting van de beleidsnotitie Burgerparticipatie in Landerd. Deze beleidsnotitie heb ik gemaakt in de periode 2017-2018 met een uitbreiding (theoretisch kader) in de zomer 2018. Centraal staat de kracht in de samenleving en de dorpen, waar bijzonder veel goede maatschappelijke initiatieven te vinden zijn. Daar hoort een gemeente bij die dergelijke activiteiten volop aanmoedigt en ondersteunt, een gemeente als een Goede Buur.

Inwoners doen mee

Gemeente Landerd kent een prachtige traditie van inwoners die betrokken zijn bij hun dorpen en leefomgeving. Samen met heel veel vrijwilligers werken drie zorgcoöperaties en drie initiatiefgroepen keihard om het beste voor hun achterban te bereiken. De gemeente erkent en waardeert deze enorme inzet vanuit de samenleving en helpt waar mogelijk met ondersteuning, financieel of anderszins.

Goede Buur

In 2018 stelt de gemeente zich positief en erg dienstverlenend op naar de maatschappelijke initiatieven. De komende jaren willen we die rol en houding versterken, zodat de gemeente een goede buur van actieve en betrokken burgers en initiatieven wordt. Leidraad is dan dat de Goede Buur gemeente er is als dat nodig is, zonder dat je als actieve burger dat hoeft te vragen. Je kunt er op vertrouwen en bouwen.

Denken vanuit burgers

Toewerken naar het profiel van Goede Buur gemeente betekent allereerst dat we meer denken en werken vanuit het perspectief van burgers. We gaan het bestaande systeem van relatiebeheer met de maatschappelijk actieve burgers aanpassen, zodat we beter weten wat er speelt en daarop kunnen reageren (grotere betrokkenheid). Als we praten over ‘ruimte geven’ aan burgers om zelf aan de slag te gaan, bedoelen we niet ‘zoek het maar lekker zelf uit’. De Goede Buur gemeente Landerd staat naast de vele maatschappelijke initiatieven en biedt aan om samen te werken, waar dat mogelijk of gewenst is.

Leren met elkaar

Het is een illusie om te denken dat deze rol en houding als goede buur meteen gerealiseerd is. Oefening baart kunst en fouten gaan we maken. Om echt te kunnen leren met elkaar starten we de Leerkring Burgerparticipatie, met actieve burgers en ambtenaren.

Sterke initiatieven

De bestaande maatschappelijke initiatieven gaan de komende jaren sterker worden. Hun aandachtpunten zijn bredere en sterkere organisatie (vereniging, stichting of groep), waardevol in het dorp (krachtige kernen van actieve inwoners en initiatieven, meedoen naar vermogen) en duidelijke positionering in de netwerken en samenwerking.

Maatschappelijke Agenda

Nieuwe initiatieven krijgen de kans met de Maatschappelijke Agenda (Coalitieakkoord). Wensen en behoeften uit de samenleving van Landerd komen op een lijst met concrete activiteiten en worden uitgevoerd door actieve burgers zelf.

Right-to-Challenge

Zelf het groen in de buurt of de speelplaats onderhouden? Dat kan in Landerd. Om inwoners die gebruik gaan maken van de Right-to-Challenge (buurtrechten) goed te kunnen bedienen, maken we een draaiboek hiervoor. Het komt publiek beschikbaar en helpt actieve burgers en ambtenaren.

Maatschappelijk aanbesteden

In ons aanbestedingsbeleid maken we apart ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Wij gaan deze lokale initiatieven beschouwen als ‘preferente maatschappelijke aannemers’ en willen hen alle ruimte geven om zelf aan het werk te gaan in de dorpen en buitengebied.

Gereedschapskist voor Participatie

Wij gebruiken een waaier aan participatie instrumenten om inwoners en ondernemers te betrekken bij het beleid en werk van de gemeente. Denk aan klankbordgroepen, informatieavonden, sociale media, Tafel van Landerd. Om deze tools nog beter te kunnen gebruiken, komen ze in een online platform, de Landerdse Gereedschapskist.

Beleidsnotitie Burgerparticipatie

De beleidsnotitie Burgerparticipatie in Landerd is via het college van B&W nu ter beschikking van de Gemeenteraad. De raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing gaat de komende maanden aan de slag om tot een gedragen voorstel te komen hoe de gemeenteraad het samenspel met de maatschappelijke initiatieven gaat organiseren. De beleidsnotitie zelf kunt u met deze link downloaden.